KATALOG INFORMACIJA

 

Katalog informacija Djejeg vrtia MALI PRINC

 

 

I. Uvodne napomene:

 

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, lanak 22. stavak 4.,  (NN, broj: 172/03, 144/10) ovaj Katalog informacija sadri pregled informacija koje posjeduje, raspolae ili nadzire Djeji vrti MALI PRINC. Katalog sadri informacije s opisom sadraja, namjenom, nainom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.

 

Djeji vrti MALI PRINC kao tijelo javne vlasti, omoguava pristup informacijama na sljedei nain:

 

1. putem slubene web stranice Vrtia:

 

• informacije o ustroju Vrtia

• informacije o zaposlenicima

• informacije o aktivnostima Vrtia

• informacije o pravnim i drugim aktima Vrtia

• informacije o nainu i pravilima upisa u Vrti

• najave aktivnosti Vrtia

 

2. neposrednim pruanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za 

pristup informacijama,

 

3. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadre traene     informacije,

 

4. dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadre informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev

 

II. Osnovni podatci o Djejem vrtiu MALI PRINC

 

Djeji vrti MALI PRINC obavlja javnu djelatnost u smislu Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi.

Djeji vrti MALI PRINC osnovan je 2007. godine.

Sjedište vrtia nalazi se na adresi Meštrovieva 24.

Djelatnost predškolskog odgoja obavlja se na lokaciji Meštrovieva 24 i u podrunom objektu Mala sirena Brae Fuak 5c.

Djejim vrtiem MALI PRINC upravljaju osniva, ravnatelj i Upravno vijee.

 

III. Sadraj kataloga informacija

 

Ovaj Katalog informacija sadri pregled informacija koje posjeduje, s kojima raspolae i koje nadzire Djeji vrti MALI PRINC i to kako slijedi:

a) pregled informacija,

b) opis sadraja informacija,

c) namjena informacija,

d) nain osiguravanja prava na pristup informacijama.

 

a) Pregled informacija

 

Djeji vrti MALI PRINC posjeduje informacije, raspolae s informacijama i nadzire informacije o:

• ustroju i nadlenosti Vrtia

• zaposlenicima

• aktivnostima Vrtia

• pravnim i drugim aktima Vrtia

• nainu i pravilima upisa

• aktivnostima

• meuinstitucionalnim aktivnostima Vrtia

 

b) Opis sadraja informacija

 

• ustroj Vrtia

• zaposlenici (osnovni podatci o zaposlenicima, kontakt zaposlenika, zvanja zaposlenika, smještaj zaposlenika unutar ustrojbenih jedinica)

• aktivnosti Vrtia

• pravni i drugi akti Vrtia

• nain i pravila upisa

 

c) Namjena informacija

 

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

 

d) Nain osiguravanja prava na pristup informacijama

 

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na nain i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Zahtjev se podnosi:

 

• pisanim putem na poštansku adresu Vrtia:

 

Djeji vrti MALI PRINC

Meštrovieva 24

51000 RIJEKA

 

• putem elektronike pošte na sljedeu adresu:

                  mali.princ@ri.t-com.hr

 

• usmenim putem:

osobno na zapisnik u slubenim prostorijama Djejeg vrtia svakog radnog dana od 10:00 do 15:00 sati

 

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih trai pristup informacijama. Korisnici prava na pristup informacijama osloboeni su od plaanja upravnih pristojbi.

Sukladno lanku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, Djeji vrti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova.

 

Zahtjev za pristup informacijama moete skinuti ovdje

 

                                                          

                                                                Za D.V. Mali princ

                                                            Sandra Cika Stjepi, prof.