KATALOG INFORMACIJA

 

Katalog informacija Dječjeg vrtića MALI PRINC

 

 

I. Uvodne napomene:

 

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, članak 22. stavak 4.,  (NN, broj: 172/03, 144/10) ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Dječji vrtić MALI PRINC. Katalog sadrži informacije s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.

 

Dječji vrtić MALI PRINC kao tijelo javne vlasti, omogućava pristup informacijama na sljedeći način:

 

1. putem službene web stranice vrtića:

 

• informacije o ustroju vrtića

• informacije o zaposlenicima

• informacije o aktivnostima vrtića

• informacije o pravnim i drugim aktima vrtića

• informacije o načinu i pravilima upisa u vrtić

• najave aktivnosti vrtića

 

2. neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za 

pristup informacijama,

 

3. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,

 

4. dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev

 

II. Osnovni podatci o Dječjem vrtiću MALI PRINC

 

Dječji vrtić MALI PRINC obavlja javnu djelatnost u smislu Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi.

Dječji vrtić MALI PRINC osnovan je 2007. godine.

Sjedište vrtića nalazi se na adresi Meštrovićeva 24.

Djelatnost predškolskog odgoja obavlja se na lokaciji Meštrovićeva 24 i u područnom objektu Mala sirena Braće Fućak 5c.

Dječjim vrtićem MALI PRINC upravljaju osnivač, ravnatelj i Upravno vijeće.

 

III. Sadržaj kataloga informacija

 

Ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, s kojima raspolaže i koje nadzire Dječji vrtić MALI PRINC i to kako slijedi:

a) pregled informacija,

b) opis sadržaja informacija,

c) namjena informacija,

d) način osiguravanja prava na pristup informacijama.

 

a) Pregled informacija

 

Dječji vrtić MALI PRINC posjeduje informacije, raspolaže s informacijama i nadzire informacije o:

• ustroju i nadležnosti vrtića

• zaposlenicima

• aktivnostima vrtića

• pravnim i drugim aktima vrtića

• načinu i pravilima upisa

• aktivnostima

• međuinstitucionalnim aktivnostima vrtića

 

b) Opis sadržaja informacija

 

• ustroj vrtića

• zaposlenici (osnovni podatci o zaposlenicima, kontakt zaposlenika, zvanja zaposlenika, smještaj zaposlenika unutar ustrojbenih jedinica)

• aktivnosti vrtića

• pravni i drugi akti vrtića

• način i pravila upisa

 

c) Namjena informacija

 

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

 

d) Na�in osiguravanja prava na pristup informacijama

 

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Zahtjev se podnosi:

 

• pisanim putem na poštansku adresu vrtića:

 

Dječji vrtić MALI PRINC

Meštrovićeva 24

51000 RIJEKA

 

• putem elektroničke pošte na sljedeću adresu:

                  mali.princ@ri.t-com.hr

 

• usmenim putem:

osobno na zapisnik u službenim prostorijama Dječjeg vrtića svakog radnog dana od 10:00 do 15:00 sati

 

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama. Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, Dječji vrtić ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova.

 

Zahtjev za pristup informacijama možete skinuti ovdje

 

                                                          

                                                                Za D.V. Mali princ

                                                            Sandra Cikaš Stjepić, prof.